Hvad skal jeg vide?

Optagelse & Ansøgning

Vi har løbende optagelse hele året rundt. Ved ansøgning bliver du inviteret ind til en uforpligtende optagelsessamtale, hvor du vil komme i betragtning til en plads på Instituttet. For mere information om optagelsesbetingelser og ansøgningsprocessen, læs nedenfor.
OPTAGELSESBETINGELSER

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Som minimum have folkeskolens 9. klasses eksamen
 • Det er en fordel, at du har et bredt kendskab til idræt eller friluftsliv
 • Det er en fordel, at du har stiftet bekendtskab med formidling og undervisning
 • Inden optagelse inviteres du til en personlig optagelsessamtale
ANSØGNINGSPROCESSEN
 • Du kan enten vælge at ansøge via hjemmesiden, ansøge via email, ringe ind eller blive skrevet op til en samtale ved en Infoaften
 • Efter optagelsessamtalen vil du få besked om, hvorvidt du er optaget, ikke optaget eller er kommet på standby-listen
 • Hvis du er optaget har du 14 dage til at underskrive en studiekontrakt, samt indbetale 1.975 kr. i indmeldelsesgebyr
 • Når vi har modtaget den underskrevne studiekontrakt og har registreret indmeldelsesgebyret, sender vi dig en bekræftelse på din optagelse på Instituttet
 • Ved evt. udmeldelse skal du være opmærksom på, at du hæfter for hele uddannelsen, hvis du udmelder dig efter 1. oktober i dit studieår. Fra studiestart og frem til 30. september, hæfter du kun for indmeldelsesgebyret og de første to månedsrater

SU & Studiebetaling

SU PÅ PAUL PETERSENS IDRÆTSINSTITUT UDGØR OP TIL 9.482 KR. PR. MÅNED:

Paul Petersens Idrætsinstitut er en SU-godkendt uddannelse. Som studerende kan du derfor modtage SU samt et ekstra SU-tillæg som hjælp til at dække studieafgiften. Studieafgiften dækkes derfor hovedsageligt af den SU, du kan få.

SU-sats som udeboende studerende i 2024 (før skat, pr md.): 6.820,-
SU-tillæg i 2024 (før skat, pr. md.): 2.662,-
I alt (pr. md.): 9.482,-

Derudover er det muligt at tage et SU-lån ved siden af:

SU-lån på op til (pr. md.):                                                                      3.489,-

Det er et krav, at du modtager SU for at kunne søge SU-tillægget. Se hvordan du søger SU-tillægget kaldet ”Tilskud til deltagerbetaling” her: SU-tillæg – en guide

Vær opmærksom på, at for hjemmeboende studerende, der får tildelt SU afhængigt af forælderens indkomst, tildeles tilskuddet til dækning af deltagerbetaling afhængigt af forældreindkomsten.

Du kan læse mere om SU samt eventuelt SU lån her: www.su.dk

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om SU, studiebetaling og og uddannelse via mail: SU@ppkbh.dk

HVAD KOSTER DET AT TAGE UDDANNELSEN PÅ PAUL PETERSENS IDRÆTSINSTITUT?

Uddannelsen med speciale i Idræt eller Friluftsliv på Paul Petersens Idrætsinstitut er privat. Det betyder, at vi kan sammensætte en helt enestående og unik uddannelse, der lever op til det høje niveau, der altid har kendertegnet Instituttet. Uddannelsen forløber over 10 måneder og undervisningen foregår både i Danmark og i udlandet. På Idrætslinien er al transport og hotel på rejserne betalt. Der skal derfor kun medregnes udgifter for mad på Original Sports. På X-Outdoor vil der være en materiale udgift på maks 4-5000 kr. På Friluftslinien skal der medregnes et ca. beløb på 600 kr. om måneden til transport og proviant på turene.
Du kan se udgifterne herunder.

Månedlig studieafgift over 10 måneder:

Linie Pris (DKK)
Idrætslinien (pr. måned) 7.975,-
Friluftslinien (pr. måned) 7.975,-

Dertil kommer:

Gebyr / Afgift Pris (DKK)
Indmeldelsesgebyr 1.975,-
Litteraturafgift 3.500,-
Eksamensafgift 9.975,-
Ialt 95.200,-

Rejser & Ture

REJSER & TURE

IDRÆTSLINIEN – Original Sports

Som idrætsstuderende på Original Sports kommer du på i alt 6 rejser, hvoraf 2 af dem er i Danmark. Der vil på rejserne til udlandet være fokus på fagene Friluftsliv og Idrætskultur. På Movement Camp går vi i dybden med faget Personlig Træner, samt Functional Movement og Træningslejren vil Spring og Rytmisk bevægelse & Dans være i højsædet. Alle rejser er betalt via dine undervisningsrater og du skal derfor kun tænke på udgifter til mad, når du er afsted. Se mere på årsplanen for specifikke datoer på rejserne.

Sverige
Athen - Grækenland
Movement Camp – DK
Spring- og Rytmecamp – DK
Norge
Madrid & Sydspanien

IDRÆTSLINIEN – X-Outdoor

Som idrætsstuderende på X-Outdoor kommer du på i alt 4 ugers rejse. Naturen som trænings- og legeplads er i højsædet på X-Outdoors rejser og indeholder aktiviteter som Surfing, Trailløb, Bouldering og Vandring. Alle rejser er betalt via dine undervisningsrater og du skal derfor kun tænke på udgifter til mad, når du er afsted. Se mere på årsplanen for specifikke datoer på rejserne.

Klitmøller - DK
Caminoen - Portugal/Spanien
Fontainebleau - Frankrig
Bornholm - DK

 

FRILUFTSLINIEN

Som friluftstuderende er du på tur det meste af uddannelsen og her vil fagene blandt mange andre være Kano, Ski, Naturlære og Vinterfjeld. Al transport og proviant planlægges hjemmefra inden afgang enten i mindre eller i større grupper. Du skal som studerende medregne udgifter for ca. 600-700 kr. om måneden til transport og proviant. Se mere på årsplanen for specifikke datoer på turene.

Sverige
Norge
Danmark

Eksamener, prøver m.m.

EKSAMENER - GENERELT

Eksamener og interne prøver er hovedsageligt praktiske og mundtlige. Teoretisk viden inddrages i dialog og refleksion over den studerendes formidling eller egenfærdighed, ligesom der lægges vægt på vedkommendes evne til at bruge faglige begreber i beskrivelsen af egenfærdighed og formidling. Den studerende kan ikke blive indstillet til eksamen hvis vedkommende har forsømt mere end 15 % af det samlede antal undervisningstimer i det enkelte fag.

For at kunne modtage eksamensbeviset fra Paul Petersens Idrætsinstitut skal den studerende gennemføre og bestå de fag, hvortil der er knyttet en eksamen eller et krav om beståelse inden for Instituttets fraværspolitik. Derudover skal den studerende gennemføre de af Instituttets godkendte praktikforløb og deltage i alle ture. Hvis den studerende på grund af for meget fravær ikke kan indstilles til eksamen i et eller flere fag, skal vedkommende tage ekstra timer på Instituttet for at kunne gå til reeksamen.

EKSAMENSFORMER

1. Formidlingseksamen
Formålet er at bedømme den studerendes evner til at formidle og planlægge undervisning i et praktisk fag.

2. Egenfærdighedseksamen
Formålet er at bedømme den studerendes egenfærdigheder/praktiske færdigheder inden for et praktisk fag.

3. Mundtlig eksamen
Formålet er at bedømme den studerendes teoretiske viden ved en individuel mundtlig eksamen med forberedelsestid.

4. Skriftlig eksamen
Der er to former for skriftlig eksamen, hvor den studerende hhv. bedømmes ud fra en:
– Skriftlig projektbeskrivelse á 4-5 sider. Efterfølges af en mundtlig fremlæggelse
– 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler

Enkelte fag vurderes på baggrund af mere end én eksamensform – se detaljerede oplysninger i fagenes eksamensbeskrivelser.

BEDØMMELSESFORMER

1. Eksternt bedømte eksamener
Eksamener der afholdes af Paul Petersens Idrætsinstitut og som har til formål at bedømme en given præstation på et givent tidspunkt ud fra enten 7-trinsskalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Disse eksamener er eksternt bedømt af en censor, godkendt af SU-styrelsen.

2. Eksternt bedømte certificeringer
Eksterne bedømte certificeringer, er certificeringer som Paul Petersens Idrætsinstitut rekvirerer hos eksterne udbydere, og som har til formål at bedømme en given præstation på et givent tidspunkt ud fra de eksterne udbyderes nedskrevne retningslinjer. Paul Petersens Idrætsinstitut har derfor ikke indflydelse på eksamensindhold- og afvikling, pensum eller valg af censorer.

3. Interne prøver
De interne prøver afholdes af Paul Petersens Idrætsinstitut med intern bedømmelse. Der gives karakter ud fra 7-trinsskalaen eller vurderes ud fra Bestået/Ikke bestået. Interne prøver står ikke alene i noget fag, men de interne prøver skal bestås for at kunne indstilles til den afsluttende eksamen med en ekstern censor.

4. Aktiv deltagelse indenfor Instituttets fraværspolitik
Hertil hører de fag, som ikke har en decideret eksamen, men som alligevel skal gennemføres ud fra Instituttets fraværspolitik samt kravet om aktiv deltagelse i undervisning og eventuelle ture/rejser for at kunne få eksamensbeviset fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

CENSORER

Alle eksterne censorer bliver godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det er Instituttet, der udpeger hvilke censorer som sendes til godkendelse i Styrelsen for Videregående Uddannelser. I udvælgelsen af censorer tager Instituttet hensyn til, at censorerne skal være uafhængige af uddannelsesinstitutionen. Der lægges desuden stor vægt på at finde censorer på højest muligt niveau inden for det enkelte fagområde.

EKSAMENSKLAGE

Såfremt den studerende mener at være blevet forkert bedømt til en eksamen, kan vedkommende indgive en eksamensklage. Denne skal indgives senest 2 uger efter, at resultatet af eksamen er blevet offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal stiles til lederen af den linie hvorunder eksamenen er afholdt, dvs. lederen af Friluftslinien eller lederen af Idrætslinien, og afleveres på kontoret. Det gælder kun eksamener, som Paul Petersens Idrætsinstitut er ansvarlige for.

Hvis Institutlederen finder belæg herfor kan klagen sendes til eksaminator og censor. Institutlederen beslutter ud fra den indsendte klage samt eksaminators og censors beskrivelse af forløbet, det endelige udfald indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen.

Følgende udfald er mulige:

 1. At enten hæve eller sænke en evt. karakter
 2. Tilbyde reeksamination ved nye bedømmere
 3. Afvise klagen
EKSAMENS SNYD

Enhver form for kommunikation under eksamen (skriftlig eller mundtlig) vedrørende løsning af de stillede opgaver, om det er skriftligt (medbragte sedler eller afskrifter af formler og lignende på f.eks. tøj) eller mundtligt (personsamtale, mobiltelefon, computer, kommunikerbare lommeregnere eller andet) vil blive betragtet som eksamenssnyd, og det vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Paul Petersens Idrætsinstitut. Det er den enkelte studerendes ansvar at sørge for at genstande, der kan give mistanke om snyd, ikke findes i forberedelses- eller eksamenslokalet.

Ryge- & alkoholpolitik

PÅ PAUL PETERSENS IDRÆTSINSTITUT GÆLDER FØLGENDE RYGEPOLITIK
 1. Det er forbudt at ryge indendørs.
 2. Det er forbudt at ryge i undervisningstiden.
 3. På ture aftales det med underviseren, hvornår der kan indlægges pauser, således at de der har brug for at ryge, har mulighed for det.
 4. Det er forbudt at ryge hash eller tage andre former for stoffer, når man er på Paul Petersens Idrætsinstitut, eller andre steder hvor der foregår undervisning.
PÅ PAUL PETERSENS IDRÆTSINSTITUT GÆLDER FØLGENDE ALKOHOLPOLITIK
 1. Det er forbudt at drikke alkohol i undervisningstiden.
 2. Det er forbudt at drikke alkohol på ture, også udenfor undervisningstiden. Dette skridt er taget, fordi alkohol og sikkerhed ikke kan kombineres.

Studievejledning & erhvervssigte

Studie- og karrierevejledning

Der er mulighed for løbende studievejledning, hvor den studerende kan få vejledning omkring forskellige problemstillinger. Det kan være svære perioder i løbet af studiet, eksamenskriser, personlige forhold eller forhold, der relaterer sig til det, der skal ske, når vedkommende engang er færdig på Paul Petersens Idrætsinstitut og skal ud på arbejdsmarkedet.

Paul Petersens Idrætsinstitut er kendetegnet ved at have et stort netværk, hvorigennem der er gode muligheder for at formidle jobs, videreuddannelseskurser og andre relevante tilbud. Alle stillingsopslag, der sendes til Instituttet eller som vi bliver gjort bekendt med på anden vis, bliver lagt op på de sociale medier.

Hvert år arrangeres karrierearrangementer. F.eks inviteres oplægsholdere med en omfattende aktuel viden og et stort netværk, som de deler ud af.

Skolebesøg og praktikophold anses ligeledes for at være jobformidlende.

Praktik

På uddannelsen er der indlagt to ulønnede praktikperioder af en uges varighed. Formålet med praktikforløbene er helt overordnet at give den studerende mulighed for både at planlægge, gennemføre og evaluere formidling i praksis i en af uddannelsens godkendte erhvervs- og arbejdsrelateret sammenhænge. Formålet er endvidere, at den studerende opnår et brugbart netværk i forhold til vedkommendes erhvervs- og karrieremuligheder, efter uddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut. Den studerende får mulighed for at afprøve didaktiske modeller i praksis og fornemme, hvordan forskellige formidlings- og undervisningsformer virker i forhold til forskellige målgrupper i forskellige situationer. Uddannelsens overordnede målsætning, læringssyn og faglige indhold sættes i spil.

Erhvervssigte

Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en Idræts- og Friluftsuddannelse på et højt niveau. Uddannelsen giver ret til betegnelsen underviser, formidler og konsulent i idræt eller friluftsliv. Den kvalificerer til ansættelser indenfor en bred vifte af arbejdspladser, der beskæftiger sig med fysisk aktivitet, idræt, sport, friluftsliv, sundhed, formidling, opstart og styring af projekter, samarbejde med kollegaer eller servicering af kunder. Målgrupperne spænder vidt fra børn til unge, voksne og ældre samt særlige målgrupper. Tidligere studerende opnår blandt andet ansættelse på følgende arbejdsområder:

Skoler
 • Friskoler og efterskoler
 • Aftenskoler
 • Daghøjskoler
 • Højskoler
 • Folkeskoler, dog ikke som fastansat
Offentlige Institutioner

- Døgninstitutioner for børn, unge og voksne
- Plejehjem
- Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegrerede institutioner
- Fritidsklubber for unge og andre daginstitutionsområder
- Handicapinstitutioner
- Offentlig administration af sundhedsvæsen
- Forsvaret
- Hospitaler og fysioterapeutklinikker
- Hjemmehjælp og andre social- og sundhedsfag

Private Firmaer

- Private firmaer
- Flere af vores studerende bliver selvstændige og opretter bl.a. teambuilding firmaer og testcentre

Projektansættelse

- Idræts, sundheds- og friluftsprojekter på selvstændigt initiativ eller i samarbejde med private eller offentlige udbydere.
- Kommunalt ansat i f.eks. Folkesundhed København

Foreninger

- Foreninger
- Idrætsklubber
- Danseskoler

Andet

- Butiksarbejde
- Idrætshaller og svømmehaller
- Sportsanlæg
- Fitness Centre
- Skiinstruktør
- Klatreinstruktør
- Erhvervsklatring
- Legeanlæg og forlystelsesparker

Merit

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, kan du få merit på udvalgte uddannelser og diverse organisationer med et fuldgyldigt eksamensbevis fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

FAQ

Er udannelsen selvbetalt?

Ja, du betaler en månedlig rate for at gå på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Hvor meget koster det?

Den månedlige rate er på 7.975 (Idrætslinien) / 7.975 (Friluftslinien) per måned. Dertil kommer en eksamensafgift, litteraturafgift og indmeldelsesgebyr.

Får jeg SU?

Ja det gør du.

Hvor meget får jeg i SU?

Du kan få op til 9.482,- som udeboende i SU. Dette inkluderer et ekstra tillæg.

Hvad kan jeg bruge udannelsen til?

67-78% af vores dimittender er i lønnet arbejde indenfor 6-12 måner efter endt uddannelse på f.eks. folke-, ungdoms- og efterskoler og i idrætsforeninger, sportsklubber og fitnesscentre. (Kilde: EEPP Dimittend undersøgelse 2023)

Hvor lang er en skemalagt dag?

En almindelig studiedag starter mellem kl. 8-9 og slutter ved en 15-16 tiden. I det tidsrum vil alt undervisning være bemandet, dvs. der er altid en underviser til stede. Før eller efter undervisningen er de studerende velkomne til at bruge DGI byens faciliteter.

Kan uddannelsen bruges til at styrke min kvote 2 ansøgning til bl.a. KU/KP?

En del af dem, som kommer ind på kvote 2 på Idræt på Københavns Universitet og Idræt & Sundhed på Syddansk Universitet er uddannet fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Læs mere her.

Diverse

UDDANNELSESSTART

Studiestart er hvert år i primo september, og varer 10 måneder. I årsplanerne nedenfor finder du en oversigt over et studieår på henholdsvis Idræts- og Friluftslinien.

Se årsplaner

MØDEPLIGT

Du har pligt til at deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af Instituttet. Der er mødepligt til minimum 85% af undervisningen samt til alle praktikforløb. Undervisningen er obligatorisk, og der er mødepligt, det vil sige, at du er forpligtet til at møde til undervisningen og deltage aktivt i de skemalagte undervisningsmoduler. Dette er vigtigt for tilrettelæggelsen og afviklingen af undervisningen, ligesom det er vigtigt for dig, så vi kan sikre, at du tager en kvalificeret uddannelse. På denne baggrund registrerer Instituttet dit fremmøde og dit aktivitetsniveau i de enkelte fag.

STUDERENDE PÅ PAUL PETERSENS IDRÆTSINSTITUT

Kønsfordelingen på Paul Petersens Idrætsinstitut er ligeligt fordelt på alle tre linier. Den gennemsnitlige aldersfordeling på Idrætslinien er ca. 24-25 år, og den gennemsnitlige aldersfordeling på Friluftslinien er ca. 27-28 år.

STUDIERABAT

Som studerende på Paul Petersens Idrætsinstitut får du naturligvis også et studiekort, der udover at identificere dig som studerende ved Instituttet, også giver visse fordele.

GENNEMSNITLIG STUDIETID / FRAFALDSPROCENT

Ved at kontakte kontoret på Paul Petersens Idrætsinstitut kan du få nærmere information om den gennemsnitlige studietid/frafaldsprocent på uddannelsen.