Paul Petersens Idrætsinstitut

Om uddannelsen

Idrætslæreruddannelse med speciale i Idræt eller Friluftsliv

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse. Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en spændende uddannelse på et højt praktisk fagligt niveau med dertilhørende teori. Det er muligt at specialisere sig indenfor Idrætsdiscipliner eller Friluftslivsdiscipliner.
Læs mere

Hvis du vælger at specialisere dig i Idrætsdisciplinerne, får du undervisning i eksempelvis Bold, Rytmisk bevægelse & Dans, Personlig Træner, Spring, Functional Movement & Parkour, Svømmeaktiviteter, Løb, Anatomi, Udvikling & Samarbejde og Friluftsliv. Vælger du Friluftslivsdisciplinerne, undervises der i eksempelvis Kano, Havkajak, Vinterfjeld, Trekking, Basic & Bushcraft og Functional Movement. Der er desuden en række fællesfag, som er gældende for begge linjer: Kommunikation & Undervisning, Fysiologi, Mountainbike, Livredning, Event & Projektstyring og Førstehjælpskursus. Ønsker du at blive underviser i praktiske fag og formidle faglighed og glæde videre til andre, er uddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut den rigtige for dig.

Fag

Vores to linier byder på mange spændende fag. Læs om dem alle her. Her kan du læse mere om vores friluftsvejlederuddannelse.

Organisationen

Uddannelsen har følgende organisatoriske rammer. Skolen er en privat uddannelse godkendt under Undervisningsministeriet, som hvert 4. år gennemfører en evaluering af uddannelsen. Evalueringen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut. Det betyder bl.a., at de studerende kan få SU i forbindelse med deres uddannelse på Paul Petersens Idrætsinstitut.
Læs mere

Uddannelsens direktør er Carl Emmanuel Larsen, der er ansvarlig for uddannelsens mål, faglige indhold og videreudvikling, økonomi og budget og medarbejderansættelser.

Uddannelsens undervisere har som hovedopgave at udmønte fagbeskrivelserne i undervisningen, som de til enhver tid er beskrevet på hjemmesiden. Endvidere er lederen og underviserne i tæt dialog vedrørende fagudvikling.

Uddannelsen har fokus på vejledning af de studerende (en del af studievejledningen). Denne vejledning varetages af henholdsvis den enkelte underviser, et gennemgående underviserteam eller ledelsen afhængig af, hvilken vejledning eller støtte den studerende har brug for. Er det en faglig problemstilling, vil det typisk være den enkelte underviser i et givent fag. Handler det om vejledning i forhold til at finde sig til rette på holdet, er det typisk det gennemgående underviserteam, og hvis det handler om støtte af mere personlig karakter, vil det være udvalgte personer i ledelsen.

Formål

Idrætsuddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut har til formål at:

Give den studerende formidlingskompetence inden for en række af idrættens kernefagområder. Den studerende skal gennem praksis og refleksion over egen praksis opnå grundlæggende viden om formidling af et kropsligt og bevægelsesmæssigt fagområde, herunder basal læringsteori, basal undervisningsteori og basal kommunikationsteori.
Læs mere

Forbedre den studerendes egenfærdighed inden for en række kernediscipliner inden for Idræt og Friluftsliv med formidlingsfokus som rød tråd.

Give den studerende en grundlæggende teoretisk viden inden for Anatomi, Fysiologi, Sundhed & Ernæring, Friluftsliv og Idrætshistorie med formidlingsfokus som rød tråd.

Give den studerende videre grundlag for Idræts- og Friluftslivsrelaterede erhverv gennem Projekstyrings-, Event,- og Praktikforløb.

Udvikle den studerende personligt. Den studerendes formidlingskompetence tager afsæt i en gennemgående dialog om og refleksion over egen praksis, og den gennemgående evaluerings og selvevalueringspraksis skaber et stærkt fundament for personlig udvikling. Mødet med et bredt idrætsbegreb, et alsidigt udbud af teoretiske fag og det tætte og til tider intense samvær mellem de studerende giver den studerende mulighed for at udfordre og flytte grænser. Dette med henblik på at styrke den enkeltes oplevelse af handlekompetence og med henblik på at udvikle den studerendes sociale kompetencer.

Læringssyn & metode

Grundlæggende læringssyn & metode

Uddannelsens grundlæggende læringssyn er fænomenologisk. Tilgangen til læring er inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Centralt i hans fænomenologi er opgøret med adskillelsestænkningen, der finder sin oprindelse hos den franske filosof René Descartes (1496 – 1650). Centralt i det kartesianske paradigme står et dualistisk princip, der er karakteriseret ved at betragte krop og bevidsthed som to grundlæggende forskellige enheder.
Læs mere

Som det formuleres i det allestedsnærværende kartesianske credo: Cogito ergo sum. Jeg tænker, altså er jeg. Denne dualistiske tankegang ønskede Merleau-Ponty at gøre op med. I hans teoridannelse er kroppen vores tilgang til verden. Ved at ændre det kartesianske paradigme jeg tænker til jeg kan, skaber han en sammensmeltning mellem krop og bevidsthed, hvor erfaringen af verden legemliggøres, og kroppen bliver central i erkendelsen. Kroppen er ikke bare et appendiks til bevidstheden, den skaber betydning og handler i verden. Den sanser, erfarer, erkender og beslutter og overskrider således sin egen fysik, ved på en og samme tid at være i verden og være verden. Merleau-Ponty er med rette blevet kaldt kroppens filosof, fordi han beskriver kroppen som værende central i vores væren-i-verden. Kroppen er betydningsbærende, erkendende og ikke blot et objekt blandt objekter. Ifølge Merleau-Ponty er vi ikke bare til, fordi vi tænker og reflekterer, vi er til, fordi vi kropsligt er tilstede i verden. (Merlau-Ponty, Maurice: ”Kroppens fænomenologi”. DET lille FORLAG, Frederiksberg, 1994.)

Praksis er kernen i uddannelsens didaktik og metode. Den enkeltes faglige og personlige udvikling tager udgangspunkt i sammenhængen mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til den studerendes udvikling. Undervisningen tager udgangspunkt i, at færdigheder og dermed praktisk kunnen som udgangspunkt opøves gennem praktisk handlen, hvorfor disse læreprocesser er forankret i en kropslig og praktisk tilgang til læring, mens den teoretisk refleksive kompetence sætter de studerende i stand til at forholde sig kritisk til egen praksis. Udviklingen og kvalificeringen af praksis finder også sted i samspillet mellem de studerende og underviseren og ikke mindst internt de studerende imellem. Undervisningen er bygget op omkring en anerkendende tilgang til de studerendes forskellige erfaringsgrundlag, og de studerende indgår i undervisningen og evalueringen af hinanden såvel i formel som i uformel forstand. I dette læringsrum udvikles den studerendes refleksive formidlingspraksis, men også den studerendes vejledningskompetence sættes i spil i forhold til at indgå i egen og medstuderendes praktiske og formidlingsmæssige udvikling.

Fodbold
Personlig træner

Faciliteter

Vi bruger både indendørs- og udendørsfaciliteter, og undervisningen foregår både i Danmark og i udlandet

Uddannelsen er hjemmehørende i DGI-Byen med meget favorable idrætsfaciliteter som eksempelvis en stor hal, en mindre hal, en springsal, et bevægelsesrum, et vandkulturhus, en klatrevæg og teorilokaler. Disse faciliteter benyttes i forbindelse med undervisningen på Paul Petersens Idrætsinstitut.
Læs mere

Derudover benytter uddannelsen sig af Lyngby Idrætsanlæg, Gerlev Idrætshøjskole, Naturcentret Herstedhøje, Lynæs surfcenter, SATS, Kraftværk og Skovlunde Klatreklub.

I forbindelse med Parkour og Streetbasket bruger vi København flittigt.

Desuden benytter uddannelsen sig af naturområderne i Issefjorden, Susåen, Mølleåen, Bagsværd Sø og de svenske elve Helge Å og Emåen. Vinteraktiviteterne har base i Tyinkrysset i Norge og foregår i fjeldene i Jotunheimen.

Regelsæt

Regelsæt for studerende og deres pårørende, aspiranter, vejledere, undervisere, ledelsesgruppe og Advisory Boardet på Paul Petersens Idrætsinstitut:

På Paul Petersens Idrætsinstitut og alle øvrige steder, hvor undervisningen foregår eller i andre sammenhænge, hvor det omhandlende emne har tilknytning til Paul Petersens Idrætsinstitut, skal al dialog, de studerende i mellem, studerende og deres pårørende og aspiranter, underviser/vejledere, Advisory Boardet og ledelsesgruppe imellem, foregå i gensidig respekt.

Læs mere

Gensidig respekt defineres på Paul Petersens Idrætsinstitut som det at kunne tale pænt til hinanden og løse konflikter på en måde, der tilfredsstiller alle involverede i videst muligt omfang. At kunne gå på kompromis og udvise forståelse for andres synspunkter er ligeledes af afgørende betydning for at kunne studere på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Paul Petersens Idrætsinstituts arbejdsform bygger på et princip om at uoverensstemmelser og øvrige udfordringer, som udgangspunkt, løses i plenum, evt. i mindre grupper eller på tomandshånd, hvis det er nødvendigt. Det er hele det involverede hold eller gruppes pligt, at bidrage til at løse de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Åbenhed og ærlighed er på Paul Petersens Idrætsinstitut grundlæggende for at kunne løse en uoverensstemmelse. På den baggrund bruges der den nødvendige tid i undervisningen for at give de studerende den nødvendige ro og tryghed til at udtrykkes sig.

Generelt forventes en konstruktiv dialog og en positiv indgang til dialogen med andre på Paul Petersens Idrætsinstitut. Særligt når det gælder feedback til studerende, undervisere og ledelsesgruppe.

Alle studerende, aspiranter, undervisere og vejledere ved Paul Petersens Idrætsinstitut er forpligtigede til at gennemlæse Instituttets Sikkerhedsinstruks og har ansvar for og pligt til at leve op til og overholde de retningslinjer for sikkerhed, uddannelsen har formuleret. Desuden er det den studerendes ansvar at sørge for at være forsikringsdækket både hvad angår indbo-, ulykke- og rejseforsikring.

Vær generelt konstruktiv og søg en positiv forståelse i din dialog med andre på Paul Petersens Idrætsinstitut. Særligt når det drejer sig om feedback til studerende, undervisere og ledelsesgruppen.

Fysisk eller psykisk vold medfører, med øjeblikkelig virkning, bortvisning fra Instituttet for bestandigt.

Ovenstående regelsæt er grundlaget og skal derfor overholdes for at kunne arbejde og studere på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Friluftsvejlederlinien i naturen

Vores værdier

Engagement

Vi er engagerede i vores fag og vores studerende, og vi er begejstrede for idræt og bevægelse. Vi har respekt for forskellighed og er optagede af, at alle bliver en del af fælleskabet – fordi at vi mener, det kan løfte både den enkelte og kollektivet.

Kvalitet

Vi er ambitiøse i forhold til den undervisning, vi tilbyder, og de rammer, vi sætter. Vi stiller krav til hinanden og vores studerende og gennem refleksion, respekt og dialog, stræber vi efter at skabe det bedste grundlag for personlig, faglig og formidlingsmæssig udvikling.

Mod

Vi tør tænke nyt, vi tør tænke anderledes, vi tør skille os ud, vi tør have selverkendelse, vi tør tage ansvar og vi tør bevæge os der, hvor vi flytter personlige og faglige grænser.

Tanke i handling

Praksis er vores udgangspunkt for læring. Vi mener, at den enkeltes faglige og personlige udvikling bør tage udgangspunkt i en forståelse for den uløselige sammenhæng mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til dannelse og forandring.

Tradition for fornyelse

Vi værdsætter vores historiske fundament og de værdier, der ligger til grund for Instituttet. Paul Petersens Idrætsinstitut er i sin tid grundlagt på værdier som livsglæde, æstetik, kraft og mod, men det er ikke grundlagt på et enten/eller. I stedet lader vi os inspirere af både/og, og vi forsøger at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Vi har både tradition for tradition, og vi har tradition for fornyelse.

Historien bag

Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende Idrætsuddannelse.

Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Uddannelsen var først 3-årig, og senere i 1940´erne blev den 2-årig og fungerede sådan indtil starten af 1970’erne, hvor den pga. nedskæringer blev en 1-årig uddannelse. Paul Petersens Idrætsinstitut har et ønske om igen at forlænge uddannelsen bl.a. for at imødekomme samfundets behov for kompetente formidlere af idræt, sundhed og forebyggelse.

Uddannelsen var indtil 1987 en uddannelse alene for kvinder, men har siden været åben for begge køn.

Læs mere


I Paul Petersens Idrætsopfattelse var livsglæde, kraft, mod og æstetik sat i højsædet, og undervisningen omfattede Dans, Gymnastik, Leg, Svømning og Idræt. Et harmonisk og helt legeme kunne kun udvikles gennem en alsidig idrætsundervisning.

Paul Petersen var en central, men også kontroversiel skikkelse i den hidsige gymnastikdebat i slutningen af forrige århundrede. For det første fordi han kom til at stå i modsætning til de kredse, der ønskede at indføre den såkaldte svenske gymnastik knyttet til gymnastiktraditionen på landet. Han lagde vægt på det lystbetonede frem for det systematiske og det videnskabeligt baserede – eller ”tvangsgymnastikken”, som han kaldte den svenske gymnastik.

For det andet fordi han efter datidens forhold gik meget vidt med hensyn til kvinders muligheder i idrætten. Han begrænsede ikke kvinders deltagelse til, hvad man anså for at være anatomisk korrekt, men inddrog Boldspil, Svømning og idrætslige øvelser. Dét vakte megen modstand dengang. I 1930´erne, da uddannelsen var overtaget af Paul Petersens efterkommere, kom Instituttet til at stå i centrum for debat og fornyelse – denne gang ved at være med til at introducere den såkaldte Medaugymnastik.

Medaugymnastikken brød med de isolerede bevægelsesmønstre, der kendetegnede fx Niels Buhks gymnastik, og lagde vægt på en mere organisk gymnastik, hvor bevægelserne forplanter sig fra kroppens centrum i rytmiske totalbevægelser. Men det mest epokegørende ved denne gymnastik var, at der var musikledsagelse, og at den lagde vægt på et tæt samspil mellem musik og bevægelse. Denne lyst og evne til hele tiden at forpligte idrætten til at gå nye veje og til at lægge vægt på såvel det musiske, det kreative og det æstetiske som det kraftfulde, det udfordrende og det legende har altid kendetegnet uddannelsen. Måske er det derfor, at de, der har gennemgået uddannelsen, også altid har følt sig som noget særligt og videreført et enestående sammenhold.

Historien om Paul Petersens Idrætsinstitut rummer også en kvindelig personlighed. Gurli Lauritzen – bedre kendt under navnet ”Sorte”. Hun blev født i 1908 og døde i efteråret 2008. Hun var på alle måder en PP lærerinde med en stærk identitet, og hun har altid følt det som noget ganske særligt at være uddannet fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Hun har engang fortalt:

”Vi var opdraget til, at PP var noget af det bedste. Da vi skulle til Lyon for at lave opvisning i 1926, havde vi først en opvisning ude i idrætshuset. Der var tre hold: Et hold fra KKG, et fra KI og et fra DKG. KKG var Snoghøjorienteret, KI var Bertramorienteret og DKG var PP orienteret. Den næste dag skrev pressen som overskrift: ”God, bedre, allerbedst”. Måske fordi PP dengang som nu står for at prøve af, erfare og derudfra vælge, mangfoldighed i stedet for ensidighed og både/og i stedet for enten/eller. Det skaber interesse”.

”Sorte” havde gennem hele sit liv tilknytning til Paul Petersens Idrætsinstitut som jobformidler og som foredragsholder. Hun skabte forbindelse mellem de studerende og arbejdsmarkedet, som de skulle ud i, og hun berettede om Paul Petersens Idrætsinstitut historisk set.

Som uddannet fra Paul Petersens Idrætsinstitut underviste hun på diverse hold, og stoppede først som underviser i en alder af 90 år. Med stor indsigt i både den fagspecifikke del af de idrætsområder, hun underviste i, og med stor indsigt i den pædagogiske og menneskelige del af undervisningen, har uddannelsen trukket linier fra dengang ”Sorte” uddannede sig og underviste og helt frem til den dag i dag.

Olympiske lege 1906

Danske kvinder ved De Olympiske “mellemlege” i 1906

Dette var første gang danske kvinder deltog ved De Olympiske Lege. De danske gymnastikpiger fra Paul Petersens Idrætsinstitut vakte begejstring på åbningsdagen i 1906.

Læs mere

Ikke mange kender til disse “mellemlege” – de såkaldte “Intercalated Games“.

Med så meget andet, der har med OL at gøre, var politik udslagsgivende. Efter de to katastrofale lege i 1900 og 1904 kæmpede grækerne for, at OL skulle have et permanent hjem i Athen. Derfor organiserede de disse mellemlege, som skulle afvikles hvert fjerde år.

Selvom mellemlegene blev aflyst i 1910 viste legene i Athen i 1906 sig at have en vigtig funktion. De reddede simpelthen den olympiske ånd og sikrede OL’s fremtid.

877 mandlige og 7 kvindelige atleter fra 21 lande deltog. Mellemlegene i Athen 1906 grundlagde nogle vigtige elementer i OL’s historie. Legene var de første med rigtige landshold. Det hele foregik over 10 dage, og man hejste for første gang flag ved medaljeceremonien. Atleterne boede sammen i den første olympiske by, og de marcherede ind på stadion ved starten af legene ført an af en fanebærer.

Klar til at ansøge?

Ring hvis du har spørgsmål