Header image

Eksaminer

Prøver / Eksaminer / Certificeringer / Censorer

Eksamen og interne prøver er hovedsageligt praktiske og mundtlige. Teoretisk viden inddrages i dialog og refleksion over din formidling eller egenfærdighed, ligesom der lægges vægt på din evne til at bruge faglige begreber i din beskrivelse af egenfærdighed og formidling. Du kan ikke blive indstillet til eksamen hvis, du har forsømt mere end 15 % af det samlede antal undervisningstimer i det enkelte fag.

For at kunne modtage eksamensbeviset fra Paul Petersens Idrætsinstitut skal den studerende gennemføre og bestå de fag, hvortil der er knyttet en eksamen eller et krav om beståelse inden for Instituttets fraværspolitik. Derudover skal du gennemføre de af instituttets godkendte praktikforløb og deltage i alle ture. Hvis du på grund af for meget fravær ikke kan indstilles til eksamen i et eller flere fag, skal du tage ekstra timer på Instituttet for at kunne gå til reeksamen.

Eksamensformer

1. Formidlingseksamen
Formålet er at bedømme dine evner til at formidle og planlægge undervisning i et praktisk fag.

2. Egenfærdighedseksamen
Formålet er at bedømme dine egenfærdigheder/praktiske færdigheder inden for et praktisk fag.

3. Mundtlig eksamen
Formålet er at bedømme din teoretiske viden ved en individuel mundtlig eksamen med forberedelsestid.

4. Skriftlig eksamen
Der er to former for skriftlig eksamen, hvor du hhv. bedømmes ud fra en:
- Skriftlig projektbeskrivelse á 4-5 sider. Efterfølges af mundtlig fremlæggelse
- 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler
Enkelte fag vurderes på baggrund af mere end én eksamensform – se detaljerede oplysninger i fagenes eksamensbeskrivelser.

Bedømmelsesformer

1. Eksternt bedømte eksamener
Det er eksaminer som afholdes af Paul Petersens Idrætsinstitut og som har til formål at bedømme en given præstation på et givent tidspunkt ud fra enten 7-trinsskalen eller bedømmelsen Bestået / Ikke bestået. Disse eksaminer er eksternt bedømt af en censor godkendt af SU-styrelsen.

2. Eksternt bedømte certificeringer
Eksterne bedømte certificeringer, er certificeringer som Paul Petersens Idrætsinstitut rekvirerer hos eksterne udbydere, og som har til formål at bedømme en given præstation på et givent tidspunkt ud fra de eksterne udbyderes nedskrevne retnings- linjer. Paul Petersens Idrætsinstitut har derfor ikke indflydelse på eksamensindhold- og afvikling, pensum eller valg af censorer.

3. Interne prøver
De interne prøver afholdes af Paul Petersens Idrætsinstitut med intern bedømmelse. Der gives karakter ud fra 7-trinsskalen eller vurderes ud fra Bestået / Ikke bestået. Interne prøver står ikke alene i noget fag, men de interne prøver skal bestås for at kunne indstilles til den afsluttende eksamen med ekstern censor.

4. Aktiv deltagelse indenfor Instituttets fraværspolitik
Hertil hører de fag, som ikke har en decideret eksamen, men som alligevel skal gennemføres ud fra Instituttets fraværspolitik samt kravet om aktiv deltagelse i undervisning og eventuelle ture/rejser for at kunne få eksamensbeviset fra Paul Petersens Idrætsinstitut.

Censorer

Alle eksterne censorer bliver godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det er Instituttet, der udpeger, hvilke censorer som sendes til godkendelse i Styrelsen for Videregående Uddannelser. I udvælgelsen af censorer tager Instituttet hensyn til, at censorerne skal være uafhængige af uddannelsesinstitutionen. Der lægges desuden stor vægt på at finde censorer på højest mulige niveau inden for det enkelte fagområde.

Eksamensklage

Såfremt man mener at være blevet forkert bedømt til en eksamen, kan man indgive en eksamensklage. Denne skal indgives senest 2 uger efter, at resultatet af eksamen er blevet offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal stiles til direktøren på Paul Petersens Idrætsinstitut og afleveres på kontoret. Det gælder kun fag, som Paul Petersens Idrætsinstitut er ansvarlig for.

Hvis Institutlederen finder belæg herfor kan klagen sendes derefter til eksaminator og censor, som vil blive bedt om at se på den. De skal senest 4 uger efter svare på klagen og svaret bliver sendt videre til klageren. Eksaminator og censor kan beslutte følgende udfald:
1. At enten hæve eller sænke en evt. karakter
2. Tilbyde omeksamination ved nye bedømmere
3. Afvise klagen


Eksamens snyd

Enhver form for kommunikation under eksamen (skriftlig eller mundtlig) vedrørende løsning af de stillede opgaver, det være sig skriftligt (medbragte sedler eller afskrifter af formler og lignende på f.eks. tøj) eller mundtligt (personsamtale, mobiltelefon, computer, kommunikerbare lommeregnere eller andet) vil blive betragtet som eksamenssnyd, og det vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Paul Petersens Idrætsinstitut. Det er den enkelte studerendes ansvar at sørge for, at genstande, der kan give mistanke om snyd, ikke findes i forberedelses eller eksamenslokale.