Header image

Om Uddannelsen

Om Uddannelsen

 • Uddannelsen

  Idrætslæreruddannelse med speciale i idræt eller friluftsliv  Paul Petersens Idrætsinstitut er Danmarks ældste eksisterende idrætsuddannelse. Instituttet blev oprettet i 1878 af Paul Petersen, som var en af pionererne inden for kvindegymnastikken. Paul Petersens Idrætsinstitut tilbyder en spændende uddannelse på et højt praktisk fagligt niveau med dertilhørende teori. Det er muligt at specialisere sig indenfor idrætsdiscipliner eller friluftslivsdiscipliner.

  Hvis du vælger at specialisere dig i idrætsdisciplinerne, får du undervisning i eksempelvis Bold, Rytmisk bevægelse & Dans, Personlig Træner, Spring, Functional Movement & Parkour, Svømmeaktiviteter, Løb, Anatomi, Udvikling & Samarbejde og Friluftsliv. Vælger du friluftslivsdisciplinerne, undervises der i eksempelvis Kano, Havkajak, Vinterfjeld, Trekking, Basic & Bushcraft og Functional Movement. Der er desuden en række fællesfag, som er gældende for begge linjer: Kommunikation & Undervisning, Fysiologi, Mountainbike, Livredning, Event & Projektstyring og Førstehjælpskursus. Ønsker du at blive underviser i praktiske fag og formidle faglighed og glæde videre til andre, er uddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut den rigtige for dig.

 • Fag

  Fag


  Idrætsfag (Idræt Sport Classic og X-Outdoor)

  Læs mere om Idrætslinien her
  • · Bold
  • · Friluftsliv
  • · Functional movement & Parkour
  • · Løb
  • · Rytmisk bevægelse & Dans
  • · Spring
  • · Svømmeaktiviteter
  • · Klatring
  • · Outdoor Functional movement & Parkour
  • · Løb, Trail & OCR
  • · Yoga
  • · Svømning - Havsvømning
  • · Bold - Street basket og Beach volley
  • · Personlig træner
  • · Kommunikation & Undervisning
  • · Anatomi
  • · Fysiologi
  • · Event & Projektstyring
  • · Førstehjælp
  • · Livredning
  • · Mountainbike
  • · Udvikling & Samarbejde
  • · Idrætskultur

  Friluftsfag

  Læs mere om Friluftslinien her
  • · Trekking, Basic & Bushcraft
  • · Havkajak
  • · Kano
  • · Naturlære
  • · Vinterfjeld
  • · Friluftshistorie
  • · Functional movement
  • · Kommunikation & Undervisning
  • · Fysiologi
  • · Værkstedsfag
  • · Functional movement
  • · Event & Projektstyring
  • · Livredning
  • · Førstehjælp
  • · Mountainbike
  • · Samarbejde & Udvikling
  • · Idrætskultur
  • · Klatring, Yoga & Meditation
 • Organisationen

  Organisationen


  Uddannelsen har følgende organisatoriske rammer. Skolen er en privat uddannelse godkendt under Undervisningsministeriet, som hvert 4. år gennemfører en evaluering af uddannelsen. Evalueringen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut. Det betyder bl.a., at de studerende kan få SU i forbindelse med deres uddannelse på Paul Petersens Idrætsinstitut.

  Uddannelsens direktør er Carl Emmanuel Larsen, der er ansvarlig for uddannelsens mål, faglige indhold og videreudvikling, økonomi og budget og medarbejderansættelser.

  Uddannelsens undervisere har som hovedopgave at udmønte fagbeskrivelserne i undervisningen, som de til enhver tid er beskrevet på hjemmesiden. Endvidere er lederen og underviserne i tæt dialog vedrørende fagudvikling.

  Uddannelsen har fokus på vejledning af de studerende (en del af studievejledningen). Denne vejledning varetages af henholdsvis den enkelte underviser, et gennemgående underviser-team eller ledelsen afhængig af, hvilken vejledning eller støtte den studerende har brug for. Er det en faglig problemstilling, vil det typisk være den enkelte underviser i et givent fag. Handler det om vejledning i forhold til at finde sig til rette på holdet, er det typisk det gennemgående underviser-team, og hvis det handler om støtte af mere personlig karakter, vil det være udvalgte personer i ledelsen.

 • Formål

  Idrætsuddannelsen på Paul Petersens Idrætsinstitut har til formål at:


  • give den studerende formidlingskompetence inden for en række af idrættens kernefagområder. Den studerende skal gennem praksis og refleksion over egen praksis opnå grundlæggende viden om formidling af et kropsligt og bevægelsesmæssigt fagområde, herunder basal læringsteori, basal undervisningsteori og basal kommunikationsteori.

  • forbedre den studerendes egenfærdighed inden for en række kernediscipliner inden for idræt og friluftsliv med formidlingsfokus som rød tråd.

  • give den studerende en grundlæggende teoretisk viden inden for anatomi, fysiologi, livstil, sundhed, friluftsliv, idrætspsykologi, idrætshistorie med formidlingsfokus som rød tråd.

  • give den studerende videre grundlag for idræts- og friluftslivsrelaterede erhverv gennem projekstyrings-, event,- og praktikforløb.

  • udvikle den studerende personligt. Den studerendes formidlingskompetence tager afsæt i en gennemgående dialog om og refleksion over egen praksis, og den gennemgående evaluerings og selvevalueringspraksis skaber et stærkt fundament for personlig udvikling. Mødet med et bredt idrætsbegreb, et alsidigt udbud af teoretiske fag og det tætte og til tider intense samvær mellem de studerende giver den studerende mulighed for at udfordre og flytte grænser. Dette med henblik på at styrke den enkeltes oplevelse af handlekompetence og med henblik på at udvikle den studerendes sociale kompetencer.

 • Læringssyn & Metode

  Grundlæggende læringssyn & metode


  Uddannelsens grundlæggende læringssyn er fænomenologisk. Tilgangen til læring er inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Centralt i hans fænomenologi er opgøret med adskillelsestænkningen, der finder sin oprindelse hos den franske filosof René Descartes (1496 – 1650). Centralt i det kartesianske paradigme står et dualistisk princip, der er karakteriseret ved at betragte krop og bevidsthed som to grundlæggende forskellige enheder. Som det formuleres i det allestedsnærværende kartesianske credo: Cogito ergo sum. Jeg tænker, altså er jeg. Denne dualistiske tankegang ønskede Merleau-Ponty at gøre op med. I hans teoridannelse er kroppen vores tilgang til verden. Ved at ændre det kartesianske paradigme jeg tænker til jeg kan skaber han en sammensmeltning mellem krop og bevidsthed, hvor erfaringen af verden legemliggøres, og kroppen bliver central i erkendelsen. Kroppen er ikke bare et appendiks til bevidstheden, den skaber betydning og handler i verden. Den sanser, erfarer, erkender og beslutter og overskrider således sin egen fysik, ved på en og samme tid at være i verden og være verden. Merleau-Ponty er med rette blevet kaldt kroppens filosof, fordi han beskriver kroppen som værende central i vores væren-i-verden. Kroppen er betydningsbærende, erkendende og ikke blot et objekt blandt objekter. Ifølge Merleau-Ponty er vi ikke bare til, fordi vi tænker og reflekterer, vi er til, fordi vi kropsligt er tilstede i verden. (Merlau-Ponty, Maurice: ”Kroppens fænomenologi”. DET lille FORLAG, Frederiksberg, 1994.)

  Praksis er kernen i uddannelsens didaktik og metode. Den enkeltes faglige og personlige udvikling tager udgangspunkt i sammenhængen mellem krop, sprog og tanke. Kroppen er vores tilgang til verden og er sammen med ordene og tankerne vejen til den studerendes udvikling. Undervisningen tager udgangspunkt i, at færdigheder og dermed praktisk kunnen som udgangspunkt opøves gennem praktisk handlen, hvorfor disse læreprocesser er forankret i en kropslig og praktisk tilgang til læring, mens den teoretisk refleksive kompetence sætter de studerende i stand til at forholde sig kritisk til egen praksis. Udviklingen og kvalificeringen af praksis finder også sted i samspillet mellem de studerende og underviseren og ikke mindst internt de studerende imellem. Undervisningen er bygget op omkring en anerkendende tilgang til de studerendes forskellige erfaringsgrundlag, og de studerende indgår i undervisningen og evalueringen af hinanden såvel i formel som i uformel forstand. I dette læringsrum udvikles den studerendes refleksive formidlingspraksis, men også den studerendes vejledningskompetence sættes i spil i forhold til at indgå i egen og medstuderendes praktiske og formidlingsmæssige udvikling.

 • Faciliteter

  Ude godt - og hjemme lige så godt


  Uddannelsen er hjemmehørende i DGI-Byen med meget favorable idrætsfaciliteter som eksempelvis en stor hal, en mindre hal, en springsal, et bevægelsesrum, et vandkulturhus, en klatrevæg og teorilokaler. Disse faciliteter benyttes i forbindelse med undervisningen på Paul Petersens Idrætsinstitut.

  Derudover benytter uddannelsen sig af Lyngby Idrætsanlæg, Gerlev Idrætshøjskole, Naturcentret Herstedhøje, Lynæs surfcenter, Fitness.dk, Kraftværk og Blocks and Walls.

  I forbindelse med Parkour og streetbasket bruger vi København flittigt.

  Desuden benytter uddannelsen sig af naturområderne i Issefjorden, Susåen, Mølleåen, Bagsværd Sø og de svenske elve Helge Å og Emåen. Vinteraktiviteterne har base i Tyinkrysset i Norge og foregår i fjeldene i Jotunheimen.

 • Regelsæt

  Regelsæt


  Regelsæt for studerende og deres pårørende, aspiranter, vejledere, undervisere, ledelsesgruppe og Advisory Boardet på Paul Petersens Idrætsinstitut:

  På Paul Petersens Idrætsinstitut og alle øvrige steder, hvor undervisningen foregår eller i andre sammenhænge, hvor det omhandlende emne har tilknytning til Paul Petersens Idrætsinstitut, skal al dialog, de studerende i mellem, studerende og deres pårørende og aspiranter, underviser/vejledere, Advisory Boardet og ledelsesgruppe imellem, foregå i gensidig respekt.

  Gensidig respekt defineres på Paul Petersens Idrætsinstitut som det at kunne tale pænt til hinanden og løse konflikter på en måde, der tilfredsstiller alle involverede i videst muligt omfang. At kunne gå på kompromis og udvise forståelse for andres synspunkter er ligeledes af afgørende betydning for at kunne studere på Paul Petersens Idrætsinstitut.

  Paul Petersens Idrætsinstituts arbejdsform bygger på et princip om at uoverensstemmelser og øvrige udfordringer, som udgangspunkt, løses i plenum, evt. i mindre grupper eller på tomandshånd, hvis det er nødvendigt. Det er hele det involverede hold eller gruppes pligt, at bidrage til at løse de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på Paul Petersens Idrætsinstitut.

  Åbenhed og ærlighed er på Paul Petersens Idrætsinstitut grundlæggende for at kunne løse en uoverensstemmelse. På den baggrund bruges der den nødvendige tid i undervisningen for at give de studerende den nødvendige ro og tryghed til at udtrykkes sig.

  Generelt forventes en konstruktiv dialog og en positiv indgang til dialogen med andre på Paul Petersens Idrætsinstitut. Særligt når det gælder feedback til studerende, undervisere og ledelsesgruppe.

  Alle studerende, aspiranter, undervisere og vejledere ved Paul Petersens Idrætsinstitut er forpligtigede til at gennemlæse Instituttets Sikkerhedsinstruks og har ansvar for og pligt til at leve op til og overholde de retningslinjer for sikkerhed, uddannelsen har formuleret. Desuden er det den studerendes ansvar at sørge for at være forsikringsdækket både hvad angår indbo-, ulykke- og rejseforsikring.

  Vær generelt konstruktiv og søg en positiv forståelse i din dialog med andre på Paul Petersens Idrætsinstitut. Særligt når det drejer sig om feedback til studerende, undervisere og ledelsesgruppen.

  Fysisk eller psykisk vold medfører, med øjeblikkelig virkning, bortvisning fra Instituttet for bestandigt.

  Ovenstående regelsæt er grundlaget og skal derfor overholdes for at kunne arbejde og studere på Paul Petersens Idrætsinstitut.